Βίντεο με τον Κάρμαπα

Βίντεο με τον Κάρμαπα

Please share:
Words of Wisdom
I will make wishes and aspirations for all of us to keep our connection (…) in this way our intention and mindset are the same, and then no matter the distance and time – they will not separate us