06.12.2015

Thaye Dorje, the 17th Gyalwa Karmapa visits Swayambhu

Swayambhu – The first visit of Thaye Dorje, His Holiness the 17th Gyalwa Karmapa