18.12.2016, India

Visit to Matha Kuar Shrine in Kushinagar

Kushinagar, Matha Kuar Shrine, Pilgrimage