11.03.2012, India

Presentation of the new Karmapa International Buddhist Society, K.I.B.S

Karmapa International Buddhist Society, Ceremony

nggallery id=148 template=page