30.07.2014, Nepal

Karmapa arrives to Shar Minub in Kathmandu, Nepal

Shar Minub, Visit