07.10.2006 – 15.10.2006, Singapore

H.H. Gyalwa Karmapa visits Singapore

Visit