31.07.2014, Nepal

Cremation ceremony of Shamar Rinpoche

Kathmandu, Shar Minub, Ceremony, Puja