03.09.2015, India

Visit at Chamdey Gompa in Ladakh

Chamdey Monastery, Ladakh, Teaching, Visit