06.05.2011, France, Germany, India, Nepal, Singapore

Celebrating the 28th Birthday of H.H. Gyalwa Karmapa Trinley Thaye Dorje

Ceremony