09.08.2008 – 14.08.2008, France

Gyalwa Karmapa visits Karma Migyur Ling, Montchardon

Karma Migyur Ling, Montchardon, Teaching, Visit