24.07.2008 – 29.07.2008, France

Gyalwa Karmapa visits Institut Karmapa, France

Institut Karmapa, Visit