01.12.2003, India

Vidyadhara Ceremony in KIBI.

Karmapa International Buddhist Institute, New Dehli, Ceremony