02.01.2011, India

Kagyu Monlam. H.H. Gyalwa Karmapa and Kunzig Shamarpa in Bodh Gaya.

Bodh Gaya, Ceremony, Kagyu Monlam