28.12.2010, India

Enthronement of Je Karma Trinlepa Chenpo

Bodh Gaya, Ceremony, Kagyu Monlam