27.12.2010, India

Kagyu Monlam: H.H. Gyalwa Karmapa and Kunzig Shamar Rinpoche in Bodh Gaya

Bodh Gaya, Kagyu Monlam