04.06.2014

Ο Γκιάλουα Κάρμαπα επισκέπτεται τη Γενεύη στην Ελβετία

Είναι η δεύτερη επίσκεψη του Γκιάλουα Κάρμαπα στη Γενεύη. Τον προσκάλεσε το Κάρμα Σένπεν Κύνκιαμπ, το τοπικό κέντρο των Κάρμα Καγκιού, το οποίο είναι κάτω από την καθοδήγηση του Λάμα Μόνλαμ.

Το πρόγραμμα:

7 Ιουλίου: Άφιξη του Γκιάλουα Κάρμαπα από το Κύντρελ Λινγκ
Τελετή καλωσορίσματος και πούτζα του Μαχακάλα
8 Ιουλίου: Καταφύγιο και όρκος των Μποντισάττβα
Ενδυνάμωση Βατζραπάνι-Χαγιαγκρίβα-Γκαρούντα
9 Ιουλίου: Αναχώρηση για το Μονσαρντόν στη Γαλλία

Please share
Words of Wisdom
I will make wishes and aspirations for all of us to keep our connection (…) in this way our intention and mindset are the same, and then no matter the distance and time – they will not separate us