04.06.2014

Ο Γκιάλουα Κάρμαπα επισκέπτεται τη Γενεύη στην Ελβετία

Είναι η δεύτερη επίσκεψη του Γκιάλουα Κάρμαπα στη Γενεύη. Τον προσκάλεσε το Κάρμα Σένπεν Κύνκιαμπ, το τοπικό κέντρο των Κάρμα Καγκιού, το οποίο είναι κάτω από την καθοδήγηση του Λάμα Μόνλαμ.

Το πρόγραμμα:

7 Ιουλίου: Άφιξη του Γκιάλουα Κάρμαπα από το Κύντρελ Λινγκ
Τελετή καλωσορίσματος και πούτζα του Μαχακάλα
8 Ιουλίου: Καταφύγιο και όρκος των Μποντισάττβα
Ενδυνάμωση Βατζραπάνι-Χαγιαγκρίβα-Γκαρούντα
9 Ιουλίου: Αναχώρηση για το Μονσαρντόν στη Γαλλία

Please share
Words of Wisdom
“Our smallest actions matter so much. This is the kind of awareness that we have to develop.”