03.06.2014

Δημόσιο πρόγραμμα του Γκιάλουα Κάρμαπα στη Γενεύη

Ο Γκιάλουα Κάρμαπα γίνει την ενδυνάμωση Βατζραπάνι -Χαγιαγκρίβα- Γκαρούντα στη “Salle Central Madeleine” στη Γενεύη.

Φωτογραφίες: Thule G. Jug

03.06.2014

Δημόσιο πρόγραμμα του Γκιάλουα Κάρμαπα στη Γενεύη

Ο Γκιάλουα Κάρμαπα γίνει Καταφύγιο και τον Όρκο των Μποντισάττβα στη “Salle Central Madeleine” στη Γενεύη.

Φωτογραφίες: Thule G. Jug

Please share
Words of Wisdom
Normally in life, greed – and in most cases even ambition – are things we need to slowly renounce. But while generating your qualities, such as bodhicitta, you need to be very ambitious, almost greedy