03.06.2014

Δημόσιο πρόγραμμα του Γκιάλουα Κάρμαπα στη Γενεύη

Ο Γκιάλουα Κάρμαπα γίνει την ενδυνάμωση Βατζραπάνι -Χαγιαγκρίβα- Γκαρούντα στη “Salle Central Madeleine” στη Γενεύη.

Φωτογραφίες: Thule G. Jug

03.06.2014

Δημόσιο πρόγραμμα του Γκιάλουα Κάρμαπα στη Γενεύη

Ο Γκιάλουα Κάρμαπα γίνει Καταφύγιο και τον Όρκο των Μποντισάττβα στη “Salle Central Madeleine” στη Γενεύη.

Φωτογραφίες: Thule G. Jug

Please share
Words of Wisdom
“Our smallest actions matter so much. This is the kind of awareness that we have to develop.”