13.05.2014

Δεύτερη μέρα της πούτζα της Ντόρτζε Πάμο με επικεφαλής την Αγιότητά Του, τον 17ο Κάρμαπα Τρίνλεϋ Τάγιε Ντόρτζε

Please share
Words of Wisdom
“The inner wealth would be none other than the understanding of one’s true nature.”