13.05.2014

Δεύτερη μέρα της πούτζα της Ντόρτζε Πάμο με επικεφαλής την Αγιότητά Του, τον 17ο Κάρμαπα Τρίνλεϋ Τάγιε Ντόρτζε

Please share
Words of Wisdom
“We can overcome eons of negative actions, speech & thought with one great moment of generating compassion”