30.04.2014

Τελετή Πούραμπ Τσόκα παρουσία της Αγιότητάς Του, του Γκιάλουα Κάρμαπα στο προαύλιο της Σέντρας στην Καλιμπόνγκ

Please share
Words of Wisdom
The human heart, Bodhicitta, is the most precious of all. While Buddhas are helpful in life, the compassionate heart is even more precious than a Buddha. In the human heart, we see limitless hope.