30.04.2014

Τελετή Πούραμπ Τσόκα παρουσία της Αγιότητάς Του, του Γκιάλουα Κάρμαπα στο προαύλιο της Σέντρας στην Καλιμπόνγκ

Please share
Words of Wisdom
“Our smallest actions matter so much. This is the kind of awareness that we have to develop.”