26.04.2014

Πρώτη μέρα του Κάγκιου Μόνλαμ στο Ναό Μάχα Μπόντι

Please share
Words of Wisdom
“Our smallest actions matter so much. This is the kind of awareness that we have to develop.”