30.04.2014

Γεύμα με τον Γκιάλουα Κάρμαπα και σημαντικούς αντιπροσώπους από το Σικκίμ και την Καλιμπόνγκ

Please share
Words of Wisdom
The human heart, Bodhicitta, is the most precious of all. While Buddhas are helpful in life, the compassionate heart is even more precious than a Buddha. In the human heart, we see limitless hope.