30.04.2014

Γεύμα με τον Γκιάλουα Κάρμαπα και σημαντικούς αντιπροσώπους από το Σικκίμ και την Καλιμπόνγκ

Please share
Words of Wisdom
“Words have the power to both destroy and heal. When words are both true and kind, they can change our world.”