30.04.2014

Γεύμα με τον Γκιάλουα Κάρμαπα και σημαντικούς αντιπροσώπους από το Σικκίμ και την Καλιμπόνγκ

Please share
Words of Wisdom
“Our smallest actions matter so much. This is the kind of awareness that we have to develop.”