30.05.2014
Άφιξη του Γκιάλουα Κάρμαπα

Άφιξη του Γκιάλουα Κάρμαπα

Words of Wisdom
“Words have the power to both destroy and heal. When words are both true and kind, they can change our world.”