26.04.2014
Τελευταία μέρα των προσευχών του Κάγκιου Μόνλαμ 2013

zp8497586rq

26.04.2014
Οι προσευχές του Κάγκιου Μόνλαμ κάτω από το Δέντρο της Φώτισης

zp8497586rq

Words of Wisdom
I will make wishes and aspirations for all of us to keep our connection (…) in this way our intention and mindset are the same, and then no matter the distance and time – they will not separate us